Polityka pieniężna w państwie

Polityka kieruje rożnymi dziedzinami życia. Także ma ogromny wpływ na stabilność cenową każdego państwa. Tego rodzaju polityka pieniężna wyrażana jest  przez państwowy bank centralny lub inną instytucja, która posiada specjalne umocowania prawne do wykonywania tak ważnej dla całego społeczeństwa funkcji. Zadaniem instytucji wyrażającej państwową politykę pieniężną jest wpływ  na podaż pieniędzy oraz obowiązujący kurs walutowy.
Działalność  instytucji upoważnionej do prowadzenia polityki pieniężnej państwa określone jest w celach, które stanowią podstawę jej działalności. Najważniejszym z nich jest cel finalny, do którego dążenia napędza polityka ekonomiczna państwa. Kolejnym celem jest wyznaczenie specjalnej kategorii ekonomicznej stanowiącej odpowiednią  relację w stosunku do zamierzeń finalnych. Wykorzystanie specjalnych narzędzi traktowanych jako cel operacyjny uzależnione jest w głównej mierze od postawionego przez państwo celu finansowego. Narzędzia operacyjne dotyczą kontrolowania stóp procentowych oraz podaży pieniądza na rynku państwowym. Do ich zadań należy stabilizowanie poziomu kursów walutowych. Wywierają wpływ na ustalanie odpowiedniego poziomu stóp procentowych oraz ilości pieniędzy będących rezerwą państwową. Działania instytucji mogą przybrać kierunek polityki restrykcyjnej inaczej nazywanej antyinflacyjnej lub polityki miękkiej czyli ekspansywnej poprzez obniżanie stóp procentowych i zwiększanie podaży pieniądza na rynku.

Funkcje pieniądza

Sam pieniądz w polityce pieniężnej każdego państwa pełni trzy główne funkcje. Traktowany jest jako środek wymiany i płatniczy, miernik określonych wartości a także środek, który ma za zadanie przechowywanie tej wartości. Pieniądz może występować w formie gotówkowej  w postaci bilonu metalowego oraz tak zwanych biletów bankowych oraz pod postacią bezgotówkową. Za pieniądz bezgotówkowy uważa się wszelkiego rodzaju depozyty bankowe ulokowane w rożnych bankach oraz te, które lokowane są w instytucji upoważnionej do kierowania polityką pieniężną na przykład w banku centralnym.
Instrumenty polityki pieniężnej, które maja wpływ na kontrolę  podaży pieniądza w państwie oraz ustalania stóp procentowych mogą być bezpośrednie oraz administracyjne. Instrumenty bezpośrednie mają za zadanie kierowania płynnością bankową od której uzależniona jest podaż kredytów oraz ich koszt. Z kolei instrumenty o charakterze administracyjnym związane są przeprowadzaniem bezpośredniej kontroli  nad całym systemem bankowym danego państwa.

Pojęcie polityki budżetowej

Efektywne regulowanie wysokości dochodów w stosunku do wydatków budżetowych jest zadaniem polityki budżetowej. Ten rodzaj polityki zawiera zarówno zadania spełniane przez politykę podatkową jak również wydatki budżetowe.  Podstawowym zadaniem polityki budżetowej jest racjonalne wykorzystywanie dostępnych dochodów w stosunku do niezbędnych wydatków publicznych oraz wykonania zadań, które stawiane są przed każdym państwem. Zarówno dochody jak wydatki muszą zapewnić odpowiednie funkcjonowanie usług publicznych, ochronę instytucji państwowych oraz rozwój wybranych dziedzin działalności gospodarczej. Za najważniejsze narzędzie realizujące politykę budżetową uważny jest budżet każdego państwa.
Ze względu na cel jaki stawia państwo polityce budżetowej można ją podzielić na aktywną politykę budżetową oraz pasywną. Przy aktywnej polityce budżetowej państwo stosuje określone narzędzia, które maja na celu oddziaływanie na popyt globalny. Należy do nich miedzy innymi zmiana wysokości stawek podatkowych a także całej ich struktury, określenie wydatków przeznaczonych na inwestycje publiczne czy wartość przelewów finansowych przeznaczonych przykładowo dla samorządów. Ma to na celu ustabilizowanie cen a także wpływa na ograniczenie bezrobocia. Aktywna polityka budżetowa  może przyjąć charakter ekspansywny, który dąży do pobudzenia rozwoju gospodarczego oraz wzrostu dochodów państwa lub charakter restrykcyjny znacznie ograniczając popyt globalny.

Pasywna polityka budżetowa

Pasywna polityka budżetowa  wychodzi z założenia, że zarówno dochody jak i również wydatki budżetowe same reagują na poziom gospodarczy państwa. Przy tego rodzaju polityce budżetowej nie wymaga się od rządu podejmowania jakichkolwiek działań stabilizujących zarówno na dochody jak wydatki budżetowe.
Polityka budżetowa każdego państwa spełnia kilka funkcji. Jedną z nich jest funkcja alokacyjna, która ma za zadanie dysponowanie niektórymi czynnikami produkcyjnymi jedynie przez państwo. W ten sposób niektóre usługi mogą być sprawiedliwie wykorzystywane przez całe społeczeństwo. Ten rodzaj funkcji polityki budżetowej urzeczywistnia swoje działanie poprzez podział określonych czynników produkcji pomiędzy sektor prywatny i publiczny, podział tych czynników w ramach sektora publicznego oraz oddziaływanie na podział czynników produkcyjnych w obszarze sektora prywatnego.

Polityka liberalna

Polityka liberalna ma za zadanie zrealizowanie praw każdego człowieka w świecie. Jej głównym celem jest umożliwienie każdemu rozwijanie się w wolnym od przymusu społeczeństwie. Myślą przewodnią polityki liberalnej jest umożliwienie realizacji prawa człowieka na całym świecie. U jej podstaw stoi założenie, że każda osoba w świecie ma własne idee i priorytety, które kierują jej życiem. Ponieważ każdy człowiek przynależy do określonej społeczności w swoim życiu jest zdany na współpracę z pozostałymi jej członkami. Idea liberalizmu odrzuca nakładanie określonych przymusów przez państwo wymieniając go na zasadę dobrowolności. Polityka liberalna oferuje wolny handel, swobodę wymiany zdania, odpowiednie zrozumienie oraz odpowiedzialność. Jej celem jest obustronne zaufanie i uznanie wartości oraz celów innych niż własne.
Jedynie poszanowanie prawa każdego człowieka pozwala na jego nieskrępowany przymusem rozwój. Polityka liberalna uznaje wolność wyrażania swoich opinii a także idei jako nieskrępowaną drogę prowadzącą do postępu i rozwoju każdej jednostki określonego społeczeństwa. Ważnym elementem jest dla niej poszanowanie prawa do własności prywatnej.
Ważną cechą dla polityki liberalnej jest wolny dostęp do kształcenia się, wszelkich dostępnych informacji, pracy w wybranym zawodzie, oferowanych przez rynki towarów oraz usług a także do gromadzenia przez jednostki kapitału.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie