Funkcje polityki zatrudnienia

Polityka zatrudnienia spełnia z reguły dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza z nich to funkcja społeczna, która wiąże się z poziomem oraz warunkami rozwoju społeczeństwa. Z kolei funkcja ekonomiczna związana jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym. Polityka zatrudnienia ma głównie za zadanie prowadzenie bilansu dotyczącego zatrudnienia zarówno w całym kraju jak i określonym regionie. W zależności od struktury demograficznej oraz geograficznej kształtuje struktury, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Istotne znaczenie dla polityki zatrudnienia ma również przygotowanie kwalifikacyjne siły roboczej, która jest wówczas w stanie spełnić zapotrzebowania na pracowników określonej profesji.  Niesie również pomoc osobą mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia poprzez organizowanie specjalnych zajęć  a nawet szkoleń. Przede wszystkim niesie pomoc osobom niepełnosprawnym, kobietom oraz młodocianym. Specjalne fundusze przeznaczone na samozatrudnienie lub stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych jest jednym z narzędzi jakie wykorzystuje polityka zatrudnienia by zmniejszyć bezrobocie a tym samym poprawić sytuację na rynku pracy.

Polityka mieszkaniowa

Jedną z gałęzi polityki społecznej jest polityka mieszkaniowa. Ma ona za zadanie ciągłe badanie oraz analizę i ocenę związaną z problemami mieszkaniowymi w skali krajowej oraz regionalnej czy nawet lokalnej. Jej celem jest stworzenie możliwości wyrównywania szans każdej grupie społecznej w dostępie do zasobów mieszkaniowych.
Polityka mieszkaniowa jest wyjątkowo ważną kwestią dla współczesnego państwa. Każdy człowiek by mógł prawidłowo funkcjonować musi posiadać odpowiednie lokum, które stanowi dla niego podstawowe dobro. Mieszkanie spełnia funkcję ekonomiczna, społeczną oraz socjalną. Zapewnienie społeczeństwo odpowiedniej ilości mieszkań pośrednio wpływa na poziom rozwoju nie tylko społecznego ale również  gospodarczego każdego państwa. W związku z tym budowanie a także utrzymywanie zasobów związanych z mieszkaniami jest niezwykle istotną dziedziną gospodarczą. Pochłania ona zazwyczaj znaczną cześć dochodu krajowego oraz zapewnia miejsca pracy wielu osób. Budownictwo mieszkaniowe może być finansowane przez prywatne osoby, oraz ze środków publicznych organów państwowych, samorządowych a także różnych organizacji mających charakter społeczny.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Istnieje ogromna zależność pomiędzy polityką mieszkaniową a planami zagospodarowania przestrzennego przygotowywanymi zarówno dla całego kraju jak i również poszczególnych jego regionów. Ta zależność ma znacznie przy przygotowywaniu planów, które są jednym z instrumentów realizujących politykę mieszkaniową. W zależności od potrzeb rynku mieszkaniowego przewidują inwestycje związane z budownictwem osiedli mieszkalnych oraz wydzieleniem terenu pod budownictwo domów jednorodzinnych.
Polityka mieszkaniowa opiera się na trzech głównych zasadach. Pierwszą z nich jest stwierdzenie, że użytkowanie samodzielnego mieszkania jest prawem każdej jednostki lub rodziny wchodzącej w skład społeczeństwa a państwo powinno zagwarantować tego rodzaju prawo każdemu obywatelowi. Polityka mieszkaniowa kieruje się również zasadą, że istnieje konieczność wspomaganie sfery dotyczącej rynku mieszkaniowego środkami publicznymi. Przejawia się to miedzy innymi  w strategii dotyczącej utrzymania oraz modernizacji posiadanych zasobów mieszkaniowych, wspieraniu budownictwa indywidualnego, popieraniu Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz wspieraniu ich działalności.

Cele polityki rolnej

Najważniejszym celem polityki rolnej jest ustalanie wielkości produkcji rolnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania społeczności. Również wszelkie działania, które zmierzają w kierunku utrzymania opłacalności prowadzenie działalności rolnej należą do zadań przewodnich polityki. Jako bardzo istotny cel polityka rolna stawia sobie wpływ na dokonanie zmian, które doprowadziły by do skoncentrowania oraz wyspecjalizowania się gospodarstw rolnych w określonych dziedzinach, a także wprowadzenie większego postępu technicznego.
Polityka rolna będąca narzędziem państwa wykonuje postawione  zadania poprzez wykorzystanie dwóch funkcji. Jedna wyraża się poprzez protekcjonizm druga zaś bazuje na interwencjonizmie. Funkcja interwencjonizmu ma za najważniejsze zadanie ochronić rolnictwo przed konkurencją zewnętrzną. Realizuje ja poprzez nakładanie ceł na towary rolne pochodzące z zagranicznych rynków rolnych. Dodatkowo wprowadza opłaty wyrównawcze, regulacje związane z ilością importowanych płodów rolnych, a także wszelkiego rodzaju dotacje dla rolników eksportujących swoje towary. Polityka rolna stosuje również interwencjonizm wewnątrz granic państwa. Wprowadza tak zwane ceny gwarantowane. Są one pewnego rodzaju zabezpieczeniem działalności rolniczej w przypadku drastycznych spadków cen towarów rolnych. Do funkcji interwencji wewnętrznej należy również zastosowanie określonych limitów wielkości produkcji. Jest to pewnego rodzaju forma państwowego ograniczenia wybranej produkcji rolnej.

Zapasy buforowe

Żeby ustabilizować podaż na rynku rolnym stosuje się tak zwane zapasy buforowe. Zgromadzone w czasie urodzajów płody rolne zapełniają rynek przy pojawieniu się niebezpiecznych dla państwa nieurodzajów. Polityka rolna by wspierać rodzimych producentów wykorzystuje subwencje, które najczęściej przeznaczane są na przyspieszenie procesu związanego z wprowadzeniem do gospodarstw rolnych postępu technicznego. Dzięki wsparciu finansowym rolnicy mogą przeprowadzać melioracje, budować niezbędne silosy, a także rekultywować  oraz  poprawiać  jakość  gruntów.
Dla polityki rolnej istotnym celem jest zapobieganie odpływowi ludności z terenów wiejskich. Ten cel realizowany jest poprzez wprowadzanie specjalnego systemu, który ma na celu zabezpieczenie socjalne rolników, a także stosowanie ulg podatkowych dla działalności rolnej.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie