Państwo a rodzina

Działania państwa na rzecz każdej rodziny realizowane są przy użyciu polityki rodzinnej. Jej zadaniem jest wypracowanie długofalowych zamierzeń a także przepisów prawnych, które maja na celu nie tylko ochronę rodziny ale również określenie jej statusu w strukturze państwowej.
Ponieważ rodzina stanowi podstawową jednostkę komórki społecznej polityka rodzinna jest częścią działalności państwowej w obszarze polityki społecznej.
Dzięki realizacji zamierzeń polityki rodzinnej została już wypracowana definicja określająca rodzinę, która umożliwiła wprowadzenie uregulowań prawnych w stosunku do wszelkich relacji prawnych pomiędzy jej członkami. Wszystkie czynności prawne dotyczące rodziny a przede wszystkim jej członków zostały zgromadzone w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Określenie definicji rodziny pozwoliło również na dokonanie regulacji prawnych pomiędzy jej członkami w zakresie ekonomicznym. Polityka rodzinna doprowadziła do uregulowań fiskalnych, między innymi wprowadzając możliwość wspólnego opodatkowania się członkom rodziny, Na gruncie ekonomicznym doprowadziła również do wprowadzenia w życie specjalnych ułatwień, które  dotyczą prowadzenia i funkcjonowania firm rodzinnych.

Polityka rodzinna państwa

W zakresie polityki rodzinnej znalazło się również zabezpieczenie członków rodziny w postaci ubezpieczeń rodzinnych oraz świadczeń rodzinnych. Szeroko rozumiana pomoc a także ochrona dzieci bez względu na to czy pochodzą ze związków małżeńskich czy pozamałżeńskich jest priorytetowym celem dla współczesnej polityki rodzinnej. Przejawia się to głównie w bogatym pakiecie świadczeń rodzinnych przyznawanych dla rodzin lub osób samotnie wychowujących dzieci o słabej kondycji finansowej. Ze względu na to, że pomoc państwa przeznaczona jest dla rodzin ubogich zostały ustalone progi dochodowe, według których przyznawana jest finansowa pomoc socjalna. Dzieci z ubogich rodzin  między innymi mogą korzystać z bezpłatnych stołówek szkolnych a także ubiegać się o stypendia socjalne wypłacane przez szkoły. Działania polityki rodzinnej pozwalają również na zabezpieczenie dzieci zmarłego pracownika w postaci renty rodzinnej wypłacanej do czasu ukończenia ich edukacji.  Kobiety, które zdecydowały się na macierzyństwo mają zagwarantowane prawnymi regulacjami ulgi w czasie zatrudnienia, a po urodzeniu dziecka mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Ze względu na prorodzinną politykę państwa, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z kobietą będącą w ciąży oraz powinien zapewnić jej stanowisko pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Polityka przemysłowa państwa

Zadaniem polityki przemysłowej są wszelkie działania państwa, które dążą przede wszystkim do osiągnięcia jak największych korzyści przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Polityka przemysłowa ma na celu dołożenie wszelkich starań do zwiększenia konkurencyjności rodzimego przemysłu na rynku międzynarodowym. Jej zadaniem jest również prawidłowe planowanie użycia dostępnych zasobów by móc osiągnąć jak największe efekty w produkcji przemysłowej. Polityka przemysłowa dba również o ciągłe wprowadzanie innowacji oraz pobudzanie do zmian w strukturze przemysłowej.
Polityka przemysłowa może być realizowana w dwóch kierunkach. Może przybrać charakter ogólny, liberalny promując całokształt przemysłu korzystając z pomocy środków polityki makroekonomicznej lub przybrać kierunek interwencjonistyczny, segmentowy polegający na wspieraniu wybranej gałęzi przemysłowej. Polityka segmentowa opiera się na koncepcji targetingu, według której jedynie wytypowane dziedziny przemysłowe mają przyznawane przez państwo priorytety niestety często ze szkodą dla pozostałych. Na przyjęcie polityki segmentowej często wpływają specyficzne przesłanki rynkowe. Wynikają one przede wszystkim z potrzeby podniesienia konkurencyjności określonej gałęzi przemysłowej na arenie międzynarodowej jako odpowiedź na podobne działania innych państw. Polityka segmentowa może również wynikać z opłacalności określonej dziedziny przemysłowej, a także znaczenia rozwoju wybranej gałęzi dla rozwoju postępu technicznego.

Liberalna polityka przemysłowa

Polityka przemysłowa liberalna nie wpływa aż tak drastycznie na strukturę przemysłową państwa. Głównie przejawia się w wspieraniu bez użycia środków finansowych niewielkich przedsiębiorstw czy promocji produktów poza granicami kraju. Ten kierunek polityki przemysłowej daje również wsparcie logistyczne podczas przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Współczesne czasy sprzyjają do stosowania polityki przemysłowej dążącej do ogólnego rozwoju odchodząc od kierunku segmentowego. Wynika to przede wszystkim z coraz większej konkurencyjności na rynkach zagranicznych, coraz większej globalizacji oraz stosowania coraz nowocześniejszych technologii przemysłowych. Plany strategiczne współczesnego przemysłu dążą do zwiększenia konkurencyjności oraz wzmocnienie roli swojego rynku. Prowadzi to do osłabienia funkcji państwa mającego dotąd główny wpływ na życie gospodarcze kraju.

Polityka dochodowa

Polityka dochodowa  przyjmuje formę bezpośredniej ingerencji  podczas ustalania wysokości płac oraz cen. Ponieważ głównie pieniądz wpływa na inflację jedynie odpowiednia polityka dochodowa jest wstanie w pewnym stopniu zapobiegać powstawaniu tego niebezpiecznego dla państwa zjawiska. Jest ona dodatkowym narzędziem zarówno dla polityki fiskalnej oraz polityki pieniężnej. Istnieje wiele przyczyn  doprowadzających do inflacji. Najczęściej do jej pojawienia może doprowadzić za duża emisja pieniędzy nie mająca odzwierciedlenie we wzroście gospodarczym. Także nieoczekiwany oraz szybki wzrost kosztów związanych z produkcją może wywołać inflację. Często mało zrównoważony budżet państwa, w którym wydatki przekraczają wpływy staje się przyczyną doprowadzającą państwo do inflacji. Realizacja polityki dochodowej dotyczy podejmowania działań, które są w stanie zapewnić odpowiednia stabilizację cen bez odniesienia negatywnych skutków w płacy.
Najczęściej wyodrębnia się dwie formy polityki dochodowej. Jedna z nich działa na zasadzie dobrowolności. Jest to rodzaj stosowanej przez państwo zachęty do zatrzymania wzrostu cen oraz płac  na określonym poziomie. Forma ustawowa na podstawie regulacji prawnych nakłada zakaz podwyżek płac a także cen powyżej określonej ustawą granicy.  Zazwyczaj polityka ustawowa doprowadza do tak zwanego zamrożenia cen i płac.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie